ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 19 มิถุนายน 2566 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 26 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1 กรกฎาคม 2566 1 กรกฎาคม 2566
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 กรกฎาคม 2566 3 กรกฎาคม 2566
ช่วงสอบกลางภาค 7 สิงหาคม 2566 13 สิงหาคม 2566
ช่วงสอบปลายภาค 16 ตุลาคม 2566 22 ตุลาคม 2566
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 16 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566
วันปิดภาคการศึกษา 29 ตุลาคม 2566 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0616 seconds 6.39MB |