ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 31 ตุลาคม 2565 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 14 พฤศจิกายน 2565 20 พฤศจิกายน 2565
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 21 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 5 ธันวาคม 2565 11 ธันวาคม 2565
ช่วงสอบกลางภาค 19 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565
ช่วงสอบปลายภาค 20 กุมภาพันธ์ 2566 26 กุมภาพันธ์ 2566
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
วันปิดภาคการศึกษา 28 กุมภาพันธ์ 2566 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0474 seconds 6.39MB |